Drogi mieszkańcu oddaj swój głos w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim na zadanie „OSP – NASZE WYSZKOLENIE WASZYM BEZPIECZEŃSTWEM” – OSP Byczyna
2022

Drogi mieszkańcu oddaj swój głos w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim na zadanie „OSP – NASZE WYSZKOLENIE WASZYM BEZPIECZEŃSTWEM”

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Byczyna, oraz sympatycy pożarnictwa, nasza jednostka bierze udział w IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego o zasięgu subregionalnym pn. „OSP – NASZE WYSZKOLENIE WASZYM BEZPIECZEŃSTWEM„.

Bardzo prosimy o pomoc i oddanie głosów na projekt, w którym zarówno nasza jednostka jak i wiele okolicznych jednostek bierze udział.

Link do głosowania: www.glosowanie.opolskie.pl/glosowanie/glosowanie.php?IDREGION=5

Opis zadania:

Zadanie dotyczy przeprowadzenia cyklu warsztatów strażaków jednostek ochrony ppoż. z powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Cykl warsztatów o tematyce: bezpieczeństwa ratowników oraz gaszenia pożarów wewnętrznych, wyspecjalizuje strażaków do podejmowania działań ratujących życie, zdrowie i mienie mieszkańców powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Warsztaty zostaną przeprowadzone dwu etapowo jako część teoretyczna i część praktyczna. Głównym celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności czynnych strażaków w wieku 18-65 lat do bezpiecznego i efektywnego podejmowania działań związanych z działaniami ratowniczo gaśniczymi. Dodatkowym elementem warsztatów będzie zapoznanie ratowników z gaszeniem samochodów elektrycznych oraz instalacji fotowoltaicznych. To wyszkolenie strażaków jest gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców subregionu. Zwieńczeniem zadania będzie organizacja konferencji z której powstanie materiał pomocny dla jednostek w realizacji zadań dla bezpieczeństwa mieszkańców subregionu. 

Koszt zadania: 150 000,00 zł

Informacja o zasadach głosowania:

  1. Głosowanie jest możliwe od 10 do 25 lutego 2022 r.
  2. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego; w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
  3. Głosowanie odbywa się poprzez podanie na karcie do głosowania (w formie tradycyjnej lub elektronicznej): imienia i nazwiska głosującego, roku urodzenia, miejsca zamieszkania – powiatu i miejscowości oraz numeru telefonu. Głosowanie z użyciem tego samego numeru telefonu możliwe jest tylko 5-krotnie.
  4. Głosować można: osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 elektronicznie na stronie internetowej: www.opolskie.pl, korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE” na adres 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 oraz osobiście w wyznaczonych w każdym powiecie Punktach Informacyjnych (adresy punktów znajdziesz tutaj)
  5. Na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy.
  6. Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.
  7. Głos uznaje się za ważny , gdy na karcie do głosowania głosujący postawi znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu powiatowym i jedno zadanie o zasięgu subregionalnym.

Zobacz instrukcję – JAK ODDAĆ GŁOS https://glosowanie.opolskie.pl/glosowanie/instrukcja.php

Related posts