Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021 – OSP Byczyna
2022

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYCZYNIE informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021 odbędzie się 19 marca 2022 roku o godzinie 18 w sali OSP. W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin tego samego dnia na godzinę 18:20. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, 
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Sprawozdanie z działalności OSP,
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz plan finansowy na rok 2022,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7. Sprawozdanie z działalności klubu HDK PCK ,
8. Sprawozdanie z działalności orkiestry dętej ,
9. Informacje o działalności spółdzielni socjalnej „Perunica”,
10. Dyskusja merytoryczna nad sprawozdaniami,
11. Uchwalenie planu pracy OSP na rok 2022,
12. Wolne wnioski,
13. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy,
14. Zakończenie obrad.

Related posts